www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob07212018

Last update11:57:26

Back Politka Kmotrokracie JAK KAMARÁD TETTER VYHRÁL KAMARÁDOVI ŘEŘÁBKOVI SOUDNÍ SPOR

JAK KAMARÁD TETTER VYHRÁL KAMARÁDOVI ŘEŘÁBKOVI SOUDNÍ SPOR

  • PDF

Statutární město České Budějovice vs. Zdeněk Řeřábek - chronologie sporu 

27. dubna 2010
Se souhlasem ředitele krajského úřadu Luboše Průši odvolává  primátor Juraj Thoma  Zdeňka Řeřábka z funkce tajemníka Magistrátu města České Budějovice. Zdeněk Řeřábek, který několik desítek minut před předáním odvolání nechal na radnici doručit potvrzení o své pracovní neschopnosti, převzetí odvolání podpisem stvrzuje.

17. června 2010
Juraj Thoma je většinou jednoho hlasu odvolán z funkce primátora města. Město v souladu se zákonem o obcích řídí první náměstkyně primátora Ivana Popelová.

24. června 2010
Zastupitelstvo města volí  šestnáct týdnů před  říjnovými volbami primátorem města Miroslava Tettera, který Zdeňka Řeřábka do funkce tajemníka magistrátu v roce 1999 jmenoval.

28. června 2010
Zdeněk Řeřábek podává k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích žalobu „o určení neplatnosti odvolání z funkce tajemníka Magistrátu města České Budějovice“. Navrhuje přitom vydání tohoto rozsudku:

     I. Odvolání žalobce z funkce tajemníka Magistrátu města České Budějovice, oznámené žalobci Primátorem statutárního města České Budějovice, dopisem ze dne 27.04.2010, doručeným dne 27.04.2010, č.j.: KP/974/2010 žalobci, je neplatné.
     II.  Žalovanému se ukládá povinnost k náhradě nákladů řízení žalobci, spočívající v uhrazeném SoP a nákladech právního zastoupení dle vyhl. č. 484/200 Sb., a to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce. 27. července 2010
Okresní soud v Českých Budějovicích vyzval Zdeňka Řeřábka, aby do 10 dnů písemně doplnil některá svá tvrzení obsažená v žalobě, značil důkazy k prokázání těchto  tvrzení a předložil veškeré listinné důkazy, které v žalobě označil.

16. srpna 2010
Okresní soud v Českých Budějovicích ukládá statutárnímu městu České Budějovice, aby se do 30 dnů od doručení dopisu vyjádřilo k žalobě Zdeňka Řeřábka. Dopis soudu  (=usnesení o uložení povinnosti žalovanému podat písemné vyjádření věci  – tiskopis 087 bčanského soudního řádu) byl primátorovi Miroslavu Tetterovi doručen 18. srpna 2010, odpověď tedy město mělo zaslat nejpozději 17. září 2010. Součástí soudního usnesení je i následující poučení: 

     „Jestliže žalovaný nárok uplatněný v žalobě  zcela neuzná, je povinen ve vyjádření vylíčit rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. K vyjádření musí připojit listiny, na něž se ve svém vyjádření odvolává.“ 

     „Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude soud mít za to, že nárok, který je proti  němu žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 o.s.ř.). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (§ 153a odst. 4 o.s.ř.). “

27. srpna 2010
Primátor Miroslav Tetter  jedná  s  Advokátní kanceláří Mgr. et Ing. Petr Prchal o zpracování právního stanoviska. Přestože podklady k odvolání Zdeňka Řeřábka připravoval několik týdnů několikačlenný tým právníků, rozhoduje se Miroslav Tetter pro pražského advokáta Petra Prchala, který advokacii vykonává od roku 2006. 

31. srpna 2010
Primátor Miroslav Tetter objednává u Advokátní kanceláře Mgr. et Ing. Petr Prchal zpracování právního stanoviska. Objednávku zasílá elektronickou poštou ze své soukromé, nikoliv úřední adresy. 

13. září 2010
Primátor Miroslav Tetter dostává právní stanovisko advokáta Petra Prchala, který doporučuje, aby město učinilo úkony směřující k bezodkladnému smírnému ukončení sporu. Jak Petr Prchal uvádí v zaslané faktuře ze dne 4. října, zabýval se vypracováním právní analýzy 11,5 hodin:
- dvě jednání a převzetí podkladů (1 hod.)
- studium podkladů (1,5 hod.)
- studium judikatury (1,5 hod.)
- zpracování stanoviska (7,5 hod.)

14. září 2010
Zdeněk Řeřábek předkládá k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích „návrh na schválení smíru soudem“. V dopise zaslaném soudu uvádí, že na smírném řešení sporu se dohodli oba účastníci řízení, kteří souhlasně navrhují uzavření smíru následujícího znění:

     „Žalovaný výslovně prohlašuje, že  odvolání žalobce Ing. Zdeňka Řeřábka z funkce tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze dne 27.04.2010 považuje za neplatné. Žalobce byl po doručení odvolání z funkce a je nadále u žalovaného v pracovním poměru ve funkci tajemníka Magistrátu města České Budějovice, do které byl jmenován dne 30.4.1999 na základě usnesení Rady města České Budějovice č. 626/99. Žalobce souhlasí s tím, že  odvolání jeho osoby z funkce tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze dne 27.04.2010, provedené dopisem ze dne 27.04.2010, převzatého dne 27.04.2010, je  neplatné a souhlasí s tím, že byl po doručení odvolání z funkce tajemníka, jakož i je nadále v pracovním poměru u žalovaného ve funkci tajemníka Magistrátu města České Budějovice. Žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení. V případě schválení tohoto smíru soudem, vezme žalobce svoji žalobu bez zbytečného odkladu zpět.“

Návrh na smír obsahuje prohlášení žalovaného (statutárního města České Budějovice, zastoupeného v uvedené době Miroslavem Tetterem), že odvolání Zdeňka Řeřábka považuje za neplatné a že souhlasí s tím, že Zdeněk Řeřábek je i nadále v pracovním poměru u žalovaného ve funkci tajemníka Magistrátu města České Budějovice. 

16. září 2010
Během jednání zastupitelstva města České Budějovice (tedy ještě ve lhůtě, ve které mělo město možnost se k žalobě  vyjádřit) žádá Juraj Thoma primátora Miroslava Tettera, aby zastupitele informoval o vývoji soudního sporu „Zdeněk Řeřábek versus město České Budějovice“. Bezúspěšně.

17. září 2010
Juraj Thoma písemně žádá primátora Miroslava Tettera, aby jej v souladu se zákonem o obcích seznámil s právním vyjádřením advokátní kanceláře zastupující ve sporu se Zdeňkem Řeřábkem město České Budějovice. V písemné odpovědi ze dne 18. října 2010 Miroslav Tetter uvádí:

     „Advokátní kancelář, kterou jsem si vybral k posouzení výpovědi a důvodů, které jste uvedl ve výpovědi ing. Řeřábkovi, už doporučila, abych přistoupil na smír, pokud druhá strana takové řešení nabídne. I když jsem zcela akceptoval důvody, které uvádí, jsem 
nakonec na nabízený smír nepřistoupil, i když jsem si vědom toho, že pokud soudní spor město prohraje, bude to pro město finančně podstatně náročnější. V případě, že k soudnímu  líčení dojde ještě za mého působení na radnici (i když doufám, že se tak nestane), budu argumentovat pouze důvody, které jste Vy uvedl ve výpovědi ing. Řeřábkovi. Pokud proběhne soudní jednání po mém odchodu z radnice, je celá kauza pro mne bezpředmětná a naprosto mne nezajímá. Bude záležet jen na mém nástupci, jak se zachová.“

17. září 2010
Primátor Miroslav Tetter oznamuje předsedkyni senátu Okresního  soudu v Českých Budějovicích Kamile Drábkové:

     „Statutární město České Budějovice přistupuje k navrženému smíru a s jeho obsahem souhlasí bez výhrad.“

20. září 2010
Tři dny po uplynutí soudem stanovené  lhůty pro podání vyjádření k žalobě oznamuje primátor Miroslav Tetter předsedkyni senátu Okresního soudu v Českých Budějovicích Kamile Drábkové:

     „Statutární město České Budějovice po zvážení všech okolností bere udělený souhlas ze dne 17. září 2010 zpět. Na smír v kauze, která je vedena pod č.j.: 10 C 225/2010 – 27 nepřistupuje.“

Vzhledem k tomu, že město České Budějovice, zastupované Miroslavem Tetterem, nevylíčilo „rozhodující skutečnosti o věci samé“, na nichž by chtělo postavit  svou obranu proti žalobě, a neoznačilo důkazy k prokázání  svých tvrzení, město  jako  žalovaný nárok uplatněný v žalobě Zdeňka Řeřábka zcela uznává.

14. října 2010
Juraj Thoma oznamuje Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, že do řízení vstupuje jako vedlejší účastník na podporu strany žalované, tedy statutárního města České Budějovice. 

15. listopadu 2010
Okresní soud v Českých Budějovicích rozhoduje, že vstup Juraje Thomy do řízení jako vedlejšího účastníka na straně statutárního města České Budějovice se nepřipouští. Ke vstupu Juraje Thomy do řízení se obě strany sporu vyjádřily odmítavě. V odůvodnění podepsaném primátorem Miroslavem Tetterem je jako důvod nesouhlasu mimo jiné uvedeno, že Juraj Thoma „není k 20. 10. 2010 zastupitelem statutárního města“. To je však  evidentní nepravda, neboť  „mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke 
zvolení dojde ukončením hlasování.“ (§ 55 zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí). Mandát zastupitele statutárního města České Budějovice Juraji Thomovi  tedy  vznikl  16. 10. 2010.

21. ledna 2011
Zdeněk Řeřábek je 270. den v pracovní neschopnosti. 
Komentářů
Vrána k vráně rovný rovného
Tomáš Homola 2011-01-22 09:49:37

Připomnělo mi to to ten vtip, jak stojí pán nad kanálem a táhle zvrací. Přijde k němu
další pán a říká: "Ani nevíte, jak moc vás chápu."
je na místě zvracení?
tenochtitlan 2011-01-22 21:07:24

vlastně je to taková trojčlenka. na jedné straně bývalý a nebo současný tajemník a proti
tomu dva primátoř. jeden tajemníka vyhodil a druhý setrval v nečinnosti. buď to thoma od
začátku udělal dobře a poprávu a nebo špatně, no a tetter se vlastně k jedné z variant
musel přiklonit. mně se z toho zvracet nechce, to je normální situace, jsou jich určitě
stovky, jen v tomto případě jde o vyšší patra ve městě, ale jinak nic mimořádného. podle
toho co jsem o věci četl si myslím, že vyhraje tajemník no a ti dva pánové si pak ani nebudou
muset střihat kdo to zavinil, měl by to zřejmě v odůvodnění sdělit nepřímo soud. takže
já bych si počkal jaký pták k jakému sedne :)
Reakce
Josef Novak 2011-01-26 15:07:00

I když mě poněkud udivuje, že na stránkách pizzerie Frosh se mohu dostat od rozbitých
zrcátek pana vedoucího a zničené hospodské předzahrádky až k fundovaným pohledům na
politické a ekonomické spektrum celého města, musím se přidat do diskuse.

Mně
zajímá nejvíce problematika teplárny. Pracuji zde totiž už 14 let a vadí mi některé
nepřesné či až zavádějící názory některých diskutujících. Přestože mohu potvrdit, že
předcházející vedení nebyla neschopná a měla dobré hospodářské výsledky, mohu při
pohledu z firmy tvrdit, což paní Pagohontasová jistě nemůže, že v teplárně došlo k
některým krokům, které poněkud jinak a asi lépe zorganizovaly práci na mnoha úsecích firmy.

Došlo tak sice k určitému snížení počtu pracovníků, ale práce je lépe organizovaná a
došlo i ke zlepšení v odměňování zaměstnanců, tím myslím jako všech zaměstnanců.
Dobré hospodářské výsledky jsou také, ale o poznání lepší než v minulosti. To je bez
diskusí.
Ještě bych chtěl podotknout k té ředitelské „komunikaci“. U
ředitele Blažka jsem v kanceláři nikdy nebyl a ani mě nikde jinde pan ředitel neoslovil, ale
neměl jsem to štěstí ani u předchozích ředitelů, i když vím, že ředitel Koranda dával
na hlasy ze dvora čili na „teplé bonzy“ dost značný důraz. On Ing. Koranda byl technik,
měl dokonce řízení kotlů na svém mobilu, ale myslím, že to by ředitel teplárny v popisu
práce mít opravdu nemusel, protože na těhle místech by se nemělo rozhodovat o příštích
minutách a hodinách, ale o příštích letech. Ještě jeden postřeh: Paní Paguhontas čte
výroční zprávy jen tak jak se to hodí jí. Zejména její poukaz na rozdílnost ředitelský
úvodních slov mě přivedl k jejich přečtení. Žádné rozdíly v „chlubivosti“ jsem
neshledal. Ona paní mi připadá, že asi bude jak se říká „potrefená husa“, která už tu
s námi asi nepracuje.

Topič teplárenský
JAK KAMARÁD TETTER VYHRÁL KAMARÁDOVI ŘEŘÁBKOVI SOU
sildenafil praha 2014-04-25 03:23:34

sildenafil praha

http://levitra.shop1.cz/
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."